top of page

Daiva Steponavičienė

1963-03-21

Nuo 2011 m. – VšĮ „Vita Antiqua“ direktorė.

2009-2010 m. lapkričio mėn. – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Reprezentacinių ir kultūrinių renginių skyriaus darbuotoja.

2008 m. – Lietuvos dailės muziejaus filialo „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“ Edukacinių programų ir ekskursijų tarnybos projektų koordinatorė.

2006 m. gruodžio mėn. – VšĮ „Vita Antiqua“ steigėja, iki 2009 m. gruodžio mėn. – direktorė.

2004 m. lapkričio mėn. – 2007 m. gegužės mėn. – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos Mokslinių tyrimų sk. vyr. specialistė; nuo 2006 m. gegužės mėn. – skyriaus vedėja; 2007 m. vasario – kovo mėn. – Visuomenės informavimo ir leidybos skyriaus vyr. specialistė; balandžio – gegužės mėn. – laisvai samdoma darbuotoja.

1994 m. balandžio – 2004 m. spalio mėn. – Pilių tyrimų centro “Lietuvos pilys“ archeologė.

1994 m. sausio – kovo mėn. – Vilniaus etninės veiklos centro etnologė.

1986–1994 m. – Respublikinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų skyriaus vyr. bibliografė.

Dr. Daiva Steponavičienė

Išsilavinimas

2005 m.

Vilniaus universitetas

Humanitarinių mokslų daktarė, istorija, archeologija.

Daktaro disertacija tema „Lietuvos valdovo Vilniaus dvaro prabanga archeologijos duomenimis (XIII a. – XVI a. pradžia.).“

1981-1986 m.

Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos fakultetas

Magistro laipsnis.

Diplominis darbas tema „Lietuvių liaudies muzika, remiantis rašytiniais šaltiniais ir archeologiniais duomenimis“ (1986 m.).

1980

J. Basanavičiaus vidurinė mokykla

Vidurinis išsilavinimas

Archeologinių tyrimų interesai

 • Kostiumologiniai tyrimai: senovės baltų archeologinio kostiumo raida; Viduramžių ir Naujųjų laikų LDK kostiumo ypatybės; dvaro ir miesto mados įtaka tautinio kostiumo formavimuisi.

 • Materialinio, dvasinio ir kulinarinio kultūros paveldo tyrimai ir atkūrimo galimybės.

 • Lietuvių materialinės kultūros atspindžiai dainuojamojoje tautosakoje ir jų tarpusavio sąsajos.

 • Lietuvos valdovo dvaro prabanga ir jo kultūrinė bei dvasinė aplinka.

Mokslinė veikla

 • Diplominis darbas tema „Lietuvių liaudies muzika, remiantis rašytiniais šaltiniais ir archeologiniais duomenimis“ (1986 m.).

 • Daktaro disertacija tema „Lietuvos valdovo Vilniaus dvaro prabanga archeologijos duomenimis (XIII a. – XVI a. pradžia.)“ (2005 m.).

 • Archeologiniai tyrinėjimai Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų teritorijoje (1994–2004 m.) bei šios medžiagos publikavimas PTC tęstiname leidinyje „Vilniaus žemutinės pilies rūmai“, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje.

 • Pedagogikos sritis – vadovavimas Vilniaus valstybinio universiteto ir Vilniaus Pedagoginio universiteto studentų archeologinei praktikai Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje (1996–2004 m.); oponavimas Ernesto Vasiliausko disertacijai Klaipėdos universitete (2008 m.), Viktorijos Igliukaitės magistrinio darbo recenzavimas Vilniaus dailės akademijoje (2011 m.).

 • Archeologijos istorijos sritis – monografija apie Lietuvos archeologą Petrą Tarasenką.

 • Mokslinių konferencijų organizavimas (tarptautinės m. k. „Ldk Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra“ – 2006 m.; „Valdančioji dinastija ir krikščioniškosios kultūros sklaida: valstybė, bažnyčia, visuomenė“ – 2007 m.; „Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir folkloro duomenimis“ – 2008 m.; „Liublino unija: idėja ir tęstinumas“ – 2009 m.).

 • Dalyvavimas kitose mokslinėse konferencijose, pranešimai archeologijos, kultūrologijos, folkloristikos klausimais Lietuvoje (1985, 1987, 1998, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017 metais) ir užsienyje (Estijoje – 1985 m.; Latvijoje – 1987, 2015 m.; Suomijoje – 2000 m.; Lenkijoje – 2002 m.).

 • Dalyvavimas mokslinėse draugijose – nuo 1989 m. Lietuvos archeologijos draugijos narė.

Bibliografija

Monografijos:

 1. Petras Tarasenka (1892 – 1962): Biografinė apybraiža. – Vilnius, 1996.

 2. Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. viduryje – XVI a. pradžioje. – Vilnius, 2007.

 3. Lietuvos valdovai. – Kaunas, 2010. (kolektyvinė monografija; bendraautorės Mickūnaitė G., Asadauskienė N., Butvilaitė R.).

 4. Žiemgalių archeologinis kostiumas ir jo rekonstrukcija = Zemgaļu archeoloģiskais tērps un tā rekonstrukcija = Semigallian Archaeological Costume and its Reconstruction. Metodinė medžiaga. – Vilnius-Joniškis, 2014.

Mokslo populiarinimo leidiniai:

 1. Sedula: šiuolaikinis žvilgsnis į viduramžius: [Bukletas ir kompaktinė plokštelė]. – Vilnius, 2003.

 2. Lietuvių I-XVI a. kostiumas = Lithuianian Costume from the 1st to the 16th Century [iliustruotas 2010 ir 2011 metų kalendorius]. – Vilnius, 2009 (sudarytoja, projekto ir teksto autorė).

 3. Kuršių kostiumas I-XVI a. = The Curonian Costume of the 1st to 14th Century [iliustruotas 2013 ir 2014 metų kalendorius]. – Vilnius, 2012 (sudarytoja, projekto ir teksto autorė).

 4. XV-XVI a. sandūros LDK apranga: Rumšiškėnų kostiumų rekonstrukcija [iliustruotas 2015 m. kalendorius]. – Vilnius, 2014 (teksto autorė).

Straipsniai:

 1. Senoji lietuvių muzika (archeologijos duomenimis). Pranešėja – IV k. stud. D. Urbanavičiūtė. Mokslinis vadovas – doc. M. Michelbertas // XXXVII studentų mokslinės draugijos konferencijos, skirtos pergalės Didžiajame Tėvynės kare 40-mečiui, programa. Istorijos fakultetas. V., 1985. P. 13.

 2. Tretieji Mažvydo skaitymai // Bibliotekų darbas. 1987 m. Nr. 2. P. 34-36. (parašas: Daiva Puteikienė).

 3. Knygų pasaulis // Bibliotekų darbas. 1987 m. Nr. 4. P. 32. (parašas: Daiva Puteikienė).

 4. К вопросу о литовском эпосе // Конференция молодых специалистов государственных республиканских библиотек советской Прибалтики: Тезисы докладов и сообщений (Рига, 3-4 сентября 1987 г.). Рига, 1987. С. 28.(подпись: Д.Путейкене).

 5. Valstybinėje respublikinėje bibliotekoje // Bibliotekų darbas. 1988 m. Nr. 1. P. 21. (parašas: D. Puteikienė).

 6. Ketvirtieji Mažvydo skaitymai // Bibliotekų darbas. 1988 m. Nr. 2. P. 28-30. (parašas: D. Puteikienė, Artūras Dubonis).

 7. Penktieji Mažvydo skaitymai // Bibliotekų darbas. 1989 m. Nr. 3. P. 30-32. (parašas: Daiva Puteikienė).

 8. Skambantys metaliniai papuošalai // Liaudies kūrybos palikimas dabarties kultūroje: mokslinės praktinės konferencijos medžiaga 1987 m. gegužės 6 – 7 d. K., 1989. P. 201 – 204.

 9. Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje // Baltų archeologija. Nr. 1 (8). 1996. P. 14-15. (Bendraaut. A. Skučienė).

 10. Valdovų rūmai. Vizija // Baltų archeologija. Nr. 1 (8). 1996. P. 35.

 11. Dar vienas inkunabulas? // Lietuvos istorijos metraštis 1997 m. V., 1998. P. 441 – 447.

 12. Tyrinėjimai pietvakarinėje Gedimino kalno papėdėje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 – 1997 metais. – Vilnius, 1998. – P. 298 – 301.

 13. Valdovų rūmų pietinių vartų bokšto tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 – 1997 metais. – Vilnius, 1998. – P. 275 – 281.

 14. Spynos ir raktai // Vilniaus Žemutinės pilies rūmai. T. 4. V., 1999. P. 107 – 115. (Bendraaut. A. Skučienė).

 15. Bitės įvaizdis lietuvių mitologijoje ir tautosakoje // Liaudies kultūra. 2000, Nr. 4. P. 28 – 33.

 16. The Reconstruction and Scenic Use of Late Medieval Lithuanian National Costume // Conservation without Limits: IIC Nordic Group XV Congress. August 23-26 2000, Helsinki, Finland. P. 243.

 17. Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų latrinos // Kn.: Lietuvos pilių archeologija. – Klaipėda, 2001. – P.184 – 196.

 18. Muzikinis gyvenimas Vilniaus žemutinėje pilyje // LAMMD. Istorija. LII. 2002. – P. 24 – 38.

 19. Kai kurie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus dvaro kultūros aspektai archeologijos duomenimis // LAMMD. Istorija. LIII. 2002. – P. 27 – 38.

 20. Puotos Lietuvos valdovo dvare Gotikos laikais (XIV a. pab. – XV a.) // LAMMD. Istorija. LIV. 2002. – P. 54 – 59.

 21. Metalinės aprangos detalės ir papuošalai Vilniaus žemutinės pilies tyrinėjimų duomenimis // Lietuvos archeologija. 2003. T. 24. – P. 107 – 126.

 22. Pietinių vartų bokštas / Kn.: Vilniaus žemutinės pilies rūmai. – T. 5: (1996 – 1998 metų tyrimai). – Vilnius, 2003. – P. 53 – 64. (Bendraaut. Romas Racevičius).

 23. Ploto Valdovų rūmų pietryčių kampe 1997 – 1998 m. tyrimai / Kn.: Vilniaus žemutinės pilies rūmai. – T. 5: (1996 – 1998 metų tyrimai). – Vilnius, 2003. – P. 65 – 79. (Bendraaut. Romas Racevičius).

 24. Puotos Lietuvos valdovų dvare // TV per savaitę. 2003 m. gegužės 1 d. Nr. 18 (399). – P. 33.

 25. Unikali “Mados kolekcija” suspindės per Mindaugo jubiliejų // TV per savaitę. 2003 m. birželio 26 d. Nr. 26 (407). – P. 35. [Be parašo].

 26. Gothic Period Music in the Court of the Lithuanian Grand Duchy // Castella Maris Baltici. T. 6. 2004. – P. 197 – 200.

 27. “Ir žodis tapo kūnu” // Moteris. 2004 m. spalis. Nr. 10. P. 32 – 33.

 28. Ko siekiame dovanomis? // Moteris. 2004 m. gruodis. Nr. 12. – P. 186 – 187.

 29. Kodėl senovės lietuviai degino mirusiuosius // Moteris. 2004 m. lapkritis. Nr. 11. – P. 144-145.

 30. Valdovų grandinės // Moteris. 2004 m. rugpjūtis. Nr. 8. – P. 22 – 23.

 31. Valdovų rūmų muzikinis gyvenimas: tiltai iš dabarties į praeitį // Lietuvos muziejai. 2004 m. Nr. 2-3: Pilys, rūmai, dvarai, sodybos. – P. 16 – 20.

 32. Vilniaus žemutinės pilies kultūrinis-dvasinis paveldas. Viduramžių kostiumas ir folkloro grupė “Sedula” // Lietuvos muziejai. 2004 m. Nr. 1: Pilys, rūmai, dvarai, sodybos. – P. 18 – 20.

 33. Pagonybė, krikščionybė ir sinkretizmas: Vilniaus žemutinės pilies duomenys // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2005. T. 28, p. 175-190.

 34. Sunaikinimas? // Šiaurės Atėnai. 2005 m. kovo 26 d. Nr. 12 (742). P. 10 [atsakymas į Vido Poškaus straipsnį „Sunaikinimas“ (Šiaurės Atėnai. Sausio 22 d.) apie naikinamą kultūrinį sluoksnį, statant valdovų rūmus].

 35. Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmai (M 3 šiaurinis priestatas) // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. – Vilnius, 2005. – P. 146-149. (bendraaut. Gintautas Striška).

 36. Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmai (Plotas į vakarus nuo M 3 šiaurinio priestato) // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. – Vilnius, 2005. – P. 149-152.

 37. II Oficinos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje tyrimai 2004 – 2005 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. – Vilnius, 2006. – P. 151 – 159. (bendraaut. Povilas Blaževičius).

 38. Ketinama atkurti medinę pilį // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 114. (nepasirašyta).

 39. Liubarto pilis // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 87. (nepasirašyta).

 40. Valdovų rūmų tyrimų apžvalga // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 16 – 22.

 41. Viduramžių mugė valdovų rūmuose // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 100 – 102. (bendraaut. Indrė Jovaišaitė).

 42. Vilniaus žemutinės pilies sodas // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 33 – 37.

 43. Vytautui Urbanavičiui – 70 arba “Ponas Požemis“ // Lietuvos pilys-2005. Nr. 1. – Vilnius, 2006. – P. 105.

 44. Tarptautinė mokslinė konferencija „Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra“ // Lietuvos pilys-2006. Nr. 2. – P. 88 – 91. (T.P. Lietuvos istorijos metraštis. 2006/2. – Vilnius, 2007. – P. 215 – 217).

 45. Pilies festivalio aidai // Lietuvos pilys-2006. Nr. 2. – P. 98 – 108.

 46. Tarptautinė mokslinė konferencija „Valdančioji dinastija ir krikščioniškosios kultūros sklaida LDK (bažnyčia, valstybė, visuomenė)“ // Lietuvos istorijos metraštis. 2007/2. – Vilnius, 2008. – P. 182 – 184.

 47. Muzikinis gyvenimas Vilniaus Žemutinėje pilyje = Musical Life at the Lower Castle in Vilnius. – Kn.: Elenos pagrobimas. Vilnius,1636. Pirmoji Italų barokinė opera Lietuvoje. – Vilnius, 2009. – P. 34-50.

 48. Pilies festivalis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vilniaus dvaro kultūros atkūrimas ir sklaida. – Kn.: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste = The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its Restoration within the Context of the European Expierience. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2006 m. spalio 11-12 d., Vilnius. – Vilnius, 2009. – P. 260-269.

 49. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir folkloro duomenimis“ // Lietuvos istorijos metraštis. 2008/1. – Vilnius, 2009. – P. 182-185.

 50. Feast and Food at Lithuanian Palaces in the 15th Century // Hofkultur derr Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser=The Culture of the Jagellonian and Related Courts. – Leipzig, 2010. – P. 39-43.

 51. Muzika. Teatras ir opera. – Kn.: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje / Sud. Vytautas Urbanavičius. – Vilnius, 2010. – P. 251-265.

 52. Tarptautinė mokslinė konferencija „Liublino unija: idėja ir tęstinumas“ // Lietuvos istorijos metraštis. 2009/2. – Vilnius, 2010. – P.

 53. Kostiumas – Baltramiejaus mugės puošmena // Savaitė. Nr. 31. 2012 m. rugpjūčio 1 d. – P. 74.

 54. Archeologinio kostiumo rekonstrukcijos metodika. – Kn.: Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti / sud. A. Merkevičius. – Vilnius, 2013. – P. 723-766.

 55. Lietuvių mitybos raida nuo seniausių laikų iki XVI a. pradžios. – Kn.: Prie stalo visa Lietuva: mityba ir maisto kultūra nuo seniausių laikų iki šių dienų. – Vilnius, 2015, p. 14-38.

 56. Vidurinio ir vėlyvojo geležies amžiaus žemaičių moterų galvos dangos rekonstrukcija. – Kn.: Eksperimentinė archeologija. Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija. T. 1 / sud. D. Luchtanienė. – Vilnius, 2015, p. 130-149.

Sudaryti leidiniai:

 1. Lietuvos pilys-2005 // Straipsnių rinkinys. Nr 1. – Vilnius, 2006.

 2. Lietuvos pilys-2006 // Straipsnių rinkinys. Nr. 2. – Vilnius, 2007.

 3. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha // Straipsnių rinkinys [2006 m. lapkričio 9 – 10 d. tarptautinės mokslinės konferencijos „DLk Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra“ pagrindu]. – Vilnius, 2007.

 4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste = The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its Restoration within the Context of the European Expierience. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2006 m. spalio 11-12 d., Vilnius. – Vilnius, 2009.

Profesinė ir kūrybinė sklaida

Kostiumų rekonstrukcijos:

 • 2003 m. – Vėlyvųjų viduramžių (XIV–XV a.) kostiumo stilistinis atkūrimas (6 moteriški kostiumai) ir pritaikymas scenai (Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“).

 • 2009 m. – Vėlyvųjų viduramžių (XIV–XV a.) kostiumo stilistinis atkūrimas (6 moteriški kostiumai) ir pritaikymas scenai (VšĮ „Vita Antiqua“).

 • 2009 m. – Rytų Lietuvos I-XVI a. archeologinių ir istorinių kostiumų kolekcijos (12 kostiumų) sukūrimas (Lietuvos liaudies kultūros centras).

 • 2010 m. – Kuršių genties I-XIV a. archeologinių kostiumų 2 kolekcijų (8+4 kostiumai) sukūrimas (Lietuvos liaudies kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės etnocentras).

 • 2011 m. – Sėlių genties archeologinių ir istorinių kostiumų kolekcijos (4 kostiumai) sukūrimas (Vilniaus universitetas).

 • 2012 m. – Žemaičių genties archeologinių ir istorinių kostiumų kolekcijos (8 kostiumai) sukūrimas (Lietuvos liaudies kultūros centras).

 • 2012 m. – Jotvingių genties archeologinių ir istorinių kostiumų kolekcijos (8 kostiumai) sukūrimas (Lietuvos liaudies kultūros centras).

 • 2013 m. – Aukštaičių genties archeologinių ir istorinių kostiumų kolekcijos (8 kostiumai) sukūrimas (Lietuvos liaudies kultūros centras).

 • 2012-2014 m. – Kaišiadorių krašto geležies amžiaus ir viduramžių kostiumų kolekcijos (6 kostiumai) sukūrimas (Kaišiadorių muziejus).

 • 2014 m. – Žiemgalių genties vėlyvojo geležies amžiaus kostiumų (4 kostiumai) sukūrimas (Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Joniškio kultūros centras).

 • 2014 m. – IX-XIII a. Žirgo aprangos rekonstrukcija (VšĮ Vita Antiqua).

 • 2017 m. – Sėlių genties II-III a. vyro ir moters kostiumų rekonstrukcija (2 kostiumai) (Kupiškio etnografinis muziejus).

 • 2017-2018 m. Sėlių genties IX-XII a. kostiumų kolekcija (12 kostiumų) (Kupiškio folkloro klubas „Kupkėmis“).

Kita sklaida:

 • Teminių koncertinių programų rengimas mokyklai ir visuomenei (nuo 1994 m.).

 • Liaudies muzikos propagavimas folkloro ir postfolkloro festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje (nuo 1994 m.).

 • Viešos paskaitos pedagogams ir kultūros darbuotojams (nuo 2007 m.).

 • Baltų kultūros propagavimas Lietuvos ir Europos vikingų bei viduramžių kultūros festivaliuose (nuo 2008 m.).

 • Renesanso kultūros propagavimas „Pilies festivalyje“ (2006-2010 m.) ir Baltramiejaus mugėje (2011-2014 m.) Vilniuje.

 • Atstovavimas Lietuvai jos ambasadose užsienyje (Gruzija, Norvegija, Ukraina, Airija).

Kita veikla

Leidybinė veikla

Spaudiniai:

 • 2017 m. – 2018 m. kalendoriaus „Senojo geležies amžiaus Centrinės Lietuvos gyventojų apranga“ sudarytoja ir teksto autorė.

 • 2016 m. – 2017 m. kalendoriaus „Vikingų laikų Lietuvos gyventojų apranga“ sudarytoja ir teksto autorė.

 • 2014 m. – 2015 m. kalendoriaus „XV-XVI a. sandūros LDK apranga“ sudarytoja ir teksto autorė.

 • 2012 m. – 2013/2014 m. kalendoriaus „Kuršių kostiumas I–XIV a.“ sudarytoja ir teksto autorė.

 • 2009 m. – 2010/2011 m. kalendoriaus „Lietuvių I–XVI a. kostiumas“ sudarytoja ir teksto autorė.

 • 2009 m. – straipsnių rinkinio „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste“ sudarytoja.

 • 2007 m. – straipsnių rinkinio „Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha“ sudarytoja.

 • 2005 m. – metinio leidinio „Lietuvos pilys“ iniciatorė ir organizatorė bei nr. 1 ir 2 sudarytoja.

Muzikinės kompaktinės plokštelės:

 • 2016 m. – Rugiaveidė: 20 metų drauge: dviguba kompaktinė plokštelė (CD1 „Aš išdainavau visas daineles“; CD2 „Neišsiųsti laiškai“)

 • 2014 m. – Sedula: „Taiso, rėdo sesė brolį“, teksto autorė, sudarytoja ir leidėja.

 • 2010 m. – Sedula: „Ant kalno liepelė žydėjo“, teksto autorė, sudarytoja ir leidėja.

 • 2008 m. – Sedula ir Intakas: „Vilniaus mieste gražus daržas“, teksto autorė, sudarytoja ir leidėja.

 • 2006 m. – Sedula: „Kalėdų rytą saulė pražydo“, teksto autorė, sudarytoja ir leidėja.

 • 2003 m. – „Sedula: šiuolaikinis žvilgsnis į viduramžius“, teksto autorė, sudarytoja ir leidėja.

 • 2003 m. – Rugiaveidė: „Pūtė vėjas ąžuolą“ sudarytoja ir leidėja.

Kultūrinė veikla
 • Nuo 2015 m. – folkloro ansamblio „Vilniaus dzūkuliai“ meno vadovė.

 • 2007-2010 m. – Vilniaus amatininkų klubo „Dvaro meistrai“ iniciatorė ir valdybos narė, 2008 m. – asociacijos steigėja.

 • 2006-2010 m. – Valstybės dienos progai skirto viešo renginio „Pilies festivalis“ iniciatorė ir organizatorė.

 • Nuo 2003 m. – eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narė.

 • Nuo 1996 m. – postfolkloro atlikėja Rugiaveidė.

 • Nuo 1994 m. – kūrybinio folkloro grupės „Sedula“ meno vadovė.

 • 1994 m. – Vilniaus miesto šventės „Pavasario Lygė“ organizatorė.

Skambinkite

+370 682 13228

Email 

Sekite mane feisbuke

 • Facebook

Daiva Steponavičienė

 • Facebook

Rugiaveidė

 • Facebook

Sedula

bottom of page